Integritetspolicy - Fastighetsägare/Brf

I samband med att en fastighetsägare eller förening (Fastighetsägaren) ingår avtal med oss förser Fastighetsägaren oss med vissa personuppgifter om de av Fastighetsägaren angivna fysiska kontaktpersoner som till exempel ordförande i en bostadsrättsförening, styrelsemedlem, fastighetsförvaltare eller anställd i fastighetsbolaget (Kontaktperson). Nedan beskriver vi hur vi använder, lagrar och på annat sätt behandlar dessa uppgifter samt vilka rättigheter den enskilde har.

Behandling av personuppgifter och till vem dessa lämnas ut till

Fastighetsägaren är införstådd med att de uppgifter om Kontaktpersoner som lämnas under Fastighetsägarens avtal med oss (Avtalet), såsom Kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer, kommer att behandlas av Tele2, av andra företag inom vår koncern och av de leverantörer som tillsammans med Tele2 tillhandahåller service, installation och felavhjälpning av de tjänster som Tele2 erbjuder Fastighetsägaren enligt Avtalet (Tjänsten). Uppgifterna behandlas i den omfattning det behövs för att administrera Tjänsten, för support och felavhjälpning, för fullgörelse av Avtalet i övrigt och för att hålla Fastighetsägaren informerad om viktiga förutsättningar och omständigheter relaterade till Tjänsten samt för att fullgöra sina förpliktelser eller ta tillvara sina rättigheter enligt vid var tid gällande lag. Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för Tele2s tillhandahållande av Tjänsten till Fastighetsägaren. Om Tele2 inte kan utföra en sådan behandling av Kontaktpersonens uppgifter kan begränsningar av Tele2s möjlighet att tillhandahålla Tjänsten uppstå. Sådana begränsningar ger inte Fastighetsägaren rätt till nedsatt betalningsskyldighet eller rätt att häva Avtalet.

Tele2 och andra företag inom koncernen kommer även att använda uppgifterna till att skicka information om olika erbjudanden i syfte att hålla Fastighetsägaren informerad om våra tjänster. Sådan behandling baseras på en intresseavvägning där Tele2 berättigande intressen är att marknadsföra sina befintliga eller nya tjänster till Fastighetsägare.

Fastighetsägaren åtar sig att för Tele2s räkning informera Kontaktpersoner om ovanstående personuppgiftsbehandling i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning inklusive om konsekvenserna, som framgår ovan, av att inte medge att Tele2 ska utföra sådan behandling.

Hur länge sparas uppgifterna?

Behandling och lagring av uppgifterna sker under Fastighetsägarens hela avtalstid eller fram tills att Fastighetsägaren har meddelat att Kontaktpersonen hos Fastighetsägaren har ändrats.

Hur skyddas uppgifterna?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får ta del av den. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Dina rättigheter

Du som är en fysisk person har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade, raderade eller blockade. Nedan listar vi upp vilka rättigheter du som fysisk person har och hur du kan utnyttja dem.

Rätt till tillgång

Du har som fysisk person rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till som exempelvis dina kontaktuppgifter. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Registerutdrag”.

Tele2
Fastighetsägarservice
Box 62
164 94 Kista

Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Märker du dock att vi har felaktiga uppgifter om dig har du som fysisk person rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamålet vi har med behandlingen av dina personuppgifter.

Om uppgifterna har rättats på din begäran kommer vi se till att informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig vara omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering

Vi sparar dina uppgifter (i de fall Fastighetsägaren inte begärt om en radering eller ändring av Kontaktperson under avtalstid) så länge som Fastighetsägaren är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras) inom 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Som fysisk person har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. I följande fall måste personuppgifter raderas:

  • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in och behandlar dem för;
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke;
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina personuppgifter behandlas;
  • Om du motsätter dig den personuppgiftsbehandlingen som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse;
  • Om personuppgifter inte behandlas enligt regleringen;
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om personuppgifter har raderats på din begäran kommer vi informera dem som vi har lämnat ut dina personuppgifter till om att denna radering har ägt rum. Vi kommer dock inte göra detta om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi också att informera dig till vem informationen har lämnats ut.

Rätt till begränsning av behandling

Du har som fysisk person rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till invändning

Du har som fysisk person rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Om du som fysisk person har lämnat dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (dataportering). Ett exempel är när du vill flytta dina personuppgifter till en annan operatör.

För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla avtalet vi har med dig. Du har dock inte rätt att flytta dina personuppgifter om vår behandling av dessa uppgifter är baserad på en intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Klagomål

Om du som fysisk person anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Skadestånd

Om du som fysisk person har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande dataskyddsreglering kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Cookies

För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du använder våra och våra samarbetspartners onlinetjänster samlas information in genom så kallade cookies på din utrustning. Läs mer här.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig Tele2

Tele2 Sverige AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Tele2 Sverige AB (org. nr. 556267-5164)
Box 62
164 94 Kista

Telefon: 08-553 630 00

Kontakta oss för att utöva dina rättigheter

Om du som fysisk person vill utöva dina rättigheter så som din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning av behandling, utöva din rätt till invändning, dataportabilitet, återkallande av samtycke, lämna klagomål eller begära skadestånd kontakta vår Kundservice.

Telefon 90 333

E-post: fastighetsagare@tele2.com

För registerutdrag se Rätt till tillgång.

Kontakta vårt dataskyddsombud

Har du andra frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på privacy@tele2.com eller skicka ett brev till adressen ovan. Märk kuvertet ”Till dataskyddsombudet”.

Invändning mot marknadsföring

Om du i fortsättningen inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du anmäla detta till vår Kundservice.

Telefon 90 333