Med Tele2 som leverantör kan du fokusera på det viktigaste – din kärnverksamhet och dina kunder.
Dagligen skapar vi värde för mer än 100 000 företag och 82 % av alla kommuner och landsting.

Konsulttjänster

Vägledning genom konsulttjänster från Tele2

Strategi och projektledning

Vi på Tele2 brinner för att optimera och effektivisera era IT-investeringar, något som innefattar mycket mer än ”bara” rätt teknisk kompetens.

Förståelse för era behov: Vi vet att alla lösningar måste tillgodose användarnas behov och passa in i verksamhetens långsiktiga planer. 

Framtidssäker strategi: IT-strategin ska ha ett övergripande perspektiv och en plan som vägleder alla beslut.

Projektledning: Tele2 har många års erfarenhet av att leda it-projekt, stora som små. 

Chefens support: Skulle situationen av någon anledning bli att ni står utan IT-chef helt och hållet så kan vi gå in och ta den rollen. 

Så här arbetar Tele2 med konsultuppdrag

1. Behovsanalys

Först identifierar vi behovet, vilken typ av kompetens som behövs för att lösa uppgiften och när uppdraget ska vara slutfört. Baserat på det upprättas en avtalsram och en grov uppdragsbeskrivning.

2. Uppstartsmöte

Sedan inleder vi med ett gemensamt uppstartsmöte där vi planerar uppdraget i detalj – bland annat identifierar/verifierar kompetensbehov och sätter mål.

3. Genomförande

Under genomförandet av uppdraget enligt uppdragsbeskrivning hanterar vi eventuella punker som tillkommer eller stryks.

4. Avslutning

När vi avslutar ett uppdrag kallar vi till avslutsmöte och avrapporterar enligt överenskommelsen i uppdragsbeskrivning. 

Konsultkategorier och kompetensnivåer

Konsulttjänst, standardnivå

Standardinstallations- och konfigurationsarbete (flytt, ändring, utökning) där fördefinierad fastställd design eller dokumenterad rutin ligger till grund för uppdraget. Standardfelsökning eller -åtgärd av incidenter och förändring eller konfiguration av hårdvara där påverkan och arbetsmetoden är känd och dokumenterad.

Konsulttjänst, avancerad nivå

Design, utredning, analys, konfiguration eller anpassning av standardlösningar gällande uppdrag som har en väldefinierad och dokumenterad hantering. Installation och konfiguration av nya system och lösningar, större förändringar och migreringar. Felsökning och hantering av avgränsade kundspecifika problem, där påverkan eller effekten av åtgärderna är okänd men arbetsmetoderna är kända. Utförs av konsult med certifiering eller motsvarande specialistkunskaper inom tillämpade teknologier och produkter.

Konsulttjänst, expertnivå

Design, utbildning, utredning eller analys av komplexa lösningar med beroenden och integration mellan olika system. Detta är uppdrag som ej är att anse som paketerade och dokumenterade. Installation, konfiguration eller anpassning av komplexa och sammansatta lösningar. Avancerad felsökning och hantering av kundspecifika problem, där påverkan eller effekten av åtgärderna samt arbetsmetoderna är okända. Utförs av konsult med högsta certifiering eller motsvarande expertkunskaper inom tillämpade teknologier och produkter.

Paketerade konsulttjänster

  • IT Status Analystjänster - vilka applikationer går i nätverket, hur stor bandbredd tar de, genererar trafiken problem samt verifiering av nätkvalitet.

  • IT Status Inventeringstjänster - Vi identifierar vilken typ av utrustning som finns i nätverket och huruvida utrustningen klarar den trafik som planeras gå i nätverket. För Cisco kan vi även identifiera programversioner och verifiera att produkten kan supporteras över tiden.

  • Site Survey - För trådlösa nätverk för att planera eller verifiera radiotäckning.

  • IPv6 workshop - Utbildning och introduktion till IPv6.

  • Energieffektivisering - Vi analyserar och skapar en rapport över energiförbrukning och miljöbelastning i form av CO.